เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

08.30 - 17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@365travel

Travel License : 51/00659

รหัสทัวร์

ประเทศ

กำหนดการเดินทาง

-

จำนวนวัน

ราคาเริ่มต้น

/ท่าน

เดินทางโดย

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

33,888

33,888

33,888

8,000

6,000

-

34

17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

8,000

6,000

-

34

26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

37,888

37,888

37,888

8,000

6,000

-

34

28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

37,888

37,888

37,888

8,000

6,000

-

34

29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

37,888

37,888

37,888

8,000

6,000

-

34

04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

39,888

39,888

39,888

8,000

6,000

-

34

05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

39,888

39,888

39,888

8,000

6,000

-

34

06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

39,888

39,888

39,888

8,000

6,000

-

34

07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

39,888

39,888

39,888

8,000

6,000

-

34

08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

39,888

39,888

39,888

8,000

6,000

-

34

18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

39,888

39,888

39,888

8,000

6,000

-

34

19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67

39,888

39,888

39,888

8,000

6,000

-

34

20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67

39,888

39,888

39,888

8,000

6,000

-

34

21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67

40,888

40,888

40,888

8,000

6,000

-

34

22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67

40,888

40,888

40,888

8,000

6,000

-

34

14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

18 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

19 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

25 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

01 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

02 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - คามาคุระ - ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง - ย่านเมืองเก่าคามาคูระ หรือ โคมาจิโดริ - พระพุทธรูปใหญ่คามาคุระ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ

Day : 3

ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท (ลานสกี) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ย่านโอไดบะ และไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

Day : 4

โตเกียว - วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกาย ทรี (ถ่ายรูปริมแม่น้ำสุมิดะ) - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ